Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) liczą na pomoc zwierzętom

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) liczą na pomoc zwierzętom

pitax1

Składając deklarację  PIT 2016 każdy podatnik ma możliwość udzielenia wsparcia finansowego organizacji pożytku publicznego przekazując jej 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

 

Cele statutowe OPP

Na takie wsparcie liczy ponad 8000 OPP, a każda organizacja ma wytyczone statutowe cele swojego działania i zadania do wykonania. Dużo pracy i serca poświęcają wolontariusze, ale nie zawsze to wystarczy. Na realizację wielu zadań potrzebne są pieniądze. Dlatego organizacje są bardzo wdzięczne, jeśli otrzymają pomoc, która pozwoli im realizować cele i pomagać innym. Potrzebne środki mogą być pozyskiwane na różne sposoby, w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych, dotacji.  Każda nawet najmniejsza kwota jest ważna.. Suma zebrana nawet  niewielkich  kwot z 1% może być  pomocna w osiągnięciu celów.

 

Ochrona zwierząt celem OPP

Wiele organizacji pożytku publicznego postawiło sobie za cel statutowy ochronę zwierząt.

W tej kategorii znajdują się organizacje, których celem jest m.in:

 • działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,
 • zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania;
 • kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt ..

 

Zakres ich działań to:

 • Ekologia i ochrona zwierząt.
 • Schroniska dla zwierząt.
 • Organizacja pożywienia i ochrony medycznej.
 • Rozwiązywanie problemu bezdomności.
 • Adopcja zwierząt.
 • Ochrona ginących gatunków.
 • Działania na rzecz praw zwierząt.
 • Kampanie na rzecz szeroko rozumianej ochrony zwierząt..

 

Osoby, którym leży na sercu dobro zwierząt mogą wesprzeć te organizacje 1% swojego podatku.

 

Kto może przekazać 1% OPP

1% dla OPP mogą przekazać osoby fizyczne, które składają deklaracje w formie papierowej lub rozliczają pit online:

 • PIT-36, PIT-37 – opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej ,
 • PIT-36L – podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ,
 • PIT-38 –  podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część ,
 • PIT-39 – podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
 • PIT-28 –  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przekazanie 1% w PIT 2016 jest bardzo proste. Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego. Na każdym z druków możemy wpisać tylko jeden numer KRS organizacji.  Wesprzeć kwotą 1% naszego podatku więcej niż jedną organizację możemy wtedy, gdy składamy więcej deklaracji podatkowych (np, PIT 36  i PIT 39). Wtedy na każdym formularzu możemy wskazać inną organizację. Nie ma też przeszkód,  aby powtórzyć ten sam KRS na wszystkich deklaracjach. Jeśli chcemy, aby nasze pieniądze wspomogły konkretne działanie lub  osobę, podajemy cel szczegółowy.

 

Korekta deklaracji i 1%

Jeśli chcemy przekazać 1% dla OPP, nie możemy pozostawić rozliczenia pit pracodawcy czy organowi rentowemu. Musimy samodzielnie rozliczyć pit, gdyż w przypadku  gdy rozliczenie wykonuje za nas pracodawca albo ZUS 1% nie zostanie przekazany OPP. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy pracodawca złoży już PIT-40, czy urząd skarbowy otrzyma z ZUS PIT-40A/11A. Podatnik może bez składania żadnych oświadczeń złożyć pit samodzielnie i wpisać w nim KRS organizacji, której chce przekazać 1%.

Z kolei jeśli na formularzu przekazanym przez przez samego podatnika do urzędu nie było wniosku o przekazanie 1% dla OPP,  to istnieje  możliwość  złożenia korekty. Korektę wykonuje się w ten sposób, że ponownie wypełnia się formularze z  zaznaczeniem pola “korekta zeznania” i wprowadzeniem  zmian, czyli  wpisaniem numeru KRS i kwoty do przekazanie dla OPP, a następnie  i przekazuje do organu skarbowego. Czas na złożenie korekty dotyczącej 1% jest ograniczony do jednego miesiąca od terminu złożenia deklaracji. Tak np. w przypadku deklaracji PIT-36 skuteczną korektę dotyczącą 1% możemy złożyć tylko do końca maja. Ryczałtowcy składający PIT-28 do 31 stycznia korektę z podaniem KRS OPP mogą złożyć do końca lutego. Deklaracja korygująca  złożona w terminie późniejszym nie będzie skuteczna i OPP nie otrzyma pieniędzy.

 

Kiedy organizacje otrzymują 1%

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonają, zgodnie z zasadami obowiązującymi w ostatnich latach (od 2007 roku), naczelnicy urzędów skarbowych. Pieniądze zostaną przekazane organizacjom  zgodnie z wnioskami podatników w terminie do końca lipca 2017 roku.

PIT-28 należy rozliczyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, tak więc ryczałtowcy PIT 2016 składają do 31 stycznia roku 2017. Pozostałe deklaracje roczne według terminów wyznaczonych ustawą o pit możemy składać do końca kwietnia. W roku 2017 termin składania formularzy PIT 36, PIT 36L, pit 37, PIT 38 i PIT 39 przypada na dzień 2 maja, ponieważ  30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy.

No Comments

Post a Comment